ડાયનાસોર ફોસિલ પાર્ક અને મ્યુઝિયમ – રૈયોલી બાલાસિનોર

વિશ્વ નું ત્રીજા નંબનું અને ભારતનો સૌપ્રથમ ડાયનાસોર ફોસિલ  પાર્ક અને મ્યુઝિયમ ની સંપૂર્ણ માહિતી આપતો વિડીયો નીચેની લીંક માં આપેલ છે.

Plz share this post

Leave a Reply