નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના - NAMO SARASWATI VIGYANSADHANA YOJANA

નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના – NAMO SARASWATI VIGYANSADHANA YOJANA

વિજ્ઞાન પ્રવાહના અભ્યાસની અગત્યતાને ધ્યાને રાખીને વધુમાં વધુ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનપ્રવાહમાં પ્રવેશ મેળવી ધોરણ 12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે તે Read more

નમો લક્ષ્મી યોજના - NAMO LAXMI YOJANA

નમો લક્ષ્મી યોજના – NAMO LAXMI YOJANA

રાજ્યમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓને આર્થિક સહાય આપવાની યોજના એટલે “નમો લક્ષ્મી યોજના – NAMO LAXMI YOJANA”  Read more

શાળા પરિવહન યોજના - Shala Parivahan Yojana

શાળા પરિવહન યોજના – Shala Parivahan Yojana

રાજયની સરકારી તથા અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ ક૨તાં વિદ્યાર્થીઓ માટે “શાળા પરિવહન યોજના – Shala Parivahan Yojana”. Read more