નમો લક્ષ્મી યોજના - NAMO LAXMI YOJANA

નમો લક્ષ્મી યોજના – NAMO LAXMI YOJANA

રાજ્યમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓને આર્થિક સહાય આપવાની યોજના એટલે “નમો લક્ષ્મી યોજના – NAMO LAXMI YOJANA”  Read more