ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q) નુ પાંચમા અ‍ઠવાડિયાનું પરિણામ

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q) એક એવી પ્રવૃત્તિ છે કે જેમાં શિક્ષણ, જ્ઞાન, ગમ્મત અને સ્પર્ધાનો ત્રિવેણીસંગમ છે. જોકે આ ક્વિઝ Read more

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q) નુ પ્રથમ અ‍ઠવાડિયાનું પરિણામ

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q) એક એવી પ્રવૃત્તિ છે કે જેમાં શિક્ષણ, જ્ઞાન, ગમ્મત અને સ્પર્ધાનો ત્રિવેણીસંગમ છે. જોકે આ ક્વિઝ Read more