નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના - NAMO SARASWATI VIGYANSADHANA YOJANA

નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના – NAMO SARASWATI VIGYANSADHANA YOJANA

વિજ્ઞાન પ્રવાહના અભ્યાસની અગત્યતાને ધ્યાને રાખીને વધુમાં વધુ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનપ્રવાહમાં પ્રવેશ મેળવી ધોરણ 12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે તે Read more