ધોરણ-૯ પ્રકરણ-1 સંખ્યા પધ્ધતિ

ધોરણ-૯ પ્રકરણ-1

વિદ્યાર્થી મિત્રો,

v ✏ આ વિડિયોમા પ્રકરણ 1 સ્વા.1.6 ની સંપૂર્ણ સમજ આપવામા આવી છે.

v ✏ આ વિડિયો વિદ્યાર્થીઓને ખુબ જ ફાયદાકારક નીવડશે.

✏ આ વિડિયોમા અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી શેર કરો.જેથી કરીને તેમને પણ આનો લાભ મળી શકે.


✏  આ  વિડિયો જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

ઉપરોક્ત વિડિયો જોયા પછી તમે મેળવેલ જ્ઞાનની ચકાસણી કરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી તેમા આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
Plz share this post

Leave a Reply