ધોરણ ૯ વિજ્ઞાન પ્રકરણ ૧ ભાગ – ૪

ધોરણ-૯ પ્રકરણ-૧ 

વિદ્યાર્થી મિત્રો,

v ✏ આ વિડિયોમા બાષ્પીભવન અને તેને અસર કરતા પરિબળોની સંપૂર્ણ સમજ આપવામા આવી છે.

v ✏ આ વિડિયો વિદ્યાર્થીઓને ખુબ જ ફાયદાકારક નીવડશે.

✏ આ વિડિયોમા અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી શેર કરો.જેથી કરીને તેમને પણ આનો લાભ મળી શકે.


✏  આ  વિડિયો જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

✏  ઉપરોક્ત વિડિયો જોયા પછી તમે મેળવેલ જ્ઞાનની ચકાસણી કરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી તેમા આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
Plz share this post

Leave a Reply