ધોરણ ૯ વિજ્ઞાન પ્રકરણ ૧ સ્વાધ્યાય

ધોરણ-૯ પ્રકરણ-5 સજીવનો પાયાનો એકમ 

વિદ્યાર્થી મિત્રો,

v ✏ આ વિડિયોમા સ્વાધ્યાય ની સંપૂર્ણ સમજ આપવામા આવી છે.

v ✏ આ વિડિયો વિદ્યાર્થીઓને ખુબ જ ફાયદાકારક નીવડશે.

✏ આ વિડિયોમા અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી શેર કરો.જેથી કરીને તેમને પણ આનો લાભ મળી શકે.


✏  આ  વિડિયો જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો. 

Plz share this post

Leave a Reply