ધોરણ 10ના તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ ( વર્ષ 2020/21 માટે જ )

કોવિડ -19 ની પરિસ્થિતિમાં શૈક્ષણિક વર્ષ -૨૦૨૦ / ૨૧ માટે ધોરણ -૯ થી ૧૨ ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં કરવામાં આવેલ ફેરફાર અન્વયે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ -૧૦ના નીચે દર્શાવેલ વિષયોના પશ્નપત્ર પરિરૂપ , ગુણભાર અને નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો તજજ્ઞો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.


ઉક્ત પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ , ગુણભાર અને નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો માત્ર શૈક્ષણિક વર્ષ – ૨૦૨૦-૨૧ માટે જ અમલમાં રહેશે.

ગુજરાતી વિષયનું પરિરૂપ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 

ગણિત વિષયનું પરિરૂપ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 

વિજ્ઞાન વિષયનું પરિરૂપ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 

સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયનું પરિરૂપ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 

અંગ્રેજી વિષયનું પરિરૂપ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 

સંસ્કૃત વિષયનું પરિરૂપ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

હિન્દી વિષયનું પરિરૂપ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 

ધોરણ – ૧૦ :- હોમ લર્નિગ – પૂરક સાહિત્ય ( એક્ઝામ્પલર ) એક જ ક્લિકમા ડાઉનલોડ કરો.

 

નવો ૩૦% ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ ધોરણ – ૯ થી ૧૨ માટે ( એક જ ક્લિકમા પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.)

 

 

 

Plz share this post

Leave a Reply