ધોરણ 10 મા ગણિત અને વિજ્ઞાનમા પ્રશ્નપત્રનુ પરીરૂપ અને બ્લ્યુપ્રિંટ

જુન 2019 થી અમલી બનેલ તથા બોર્ડની પરિક્ષા માટે ઉપયોગી ધોરણ 10 મા ગણિત અને વિજ્ઞાનમા પ્રશ્નપત્રનુ પરીરૂપ અને બ્લ્યુપ્રિંટની સમજ આપતો વિડિયો નીચેની લિંક્મા મુકેલ છે.
Plz share this post

Leave a Reply