ધોરણ 12 (સામાન્ય પ્રવાહ) એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો અને સોલ્યુશન (વર્ષ 2020-21)

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા દર માસના અંતે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે.અહી દરેક માસના અંતે લેવાયેલ એકમ કસોટી ના પ્રશ્નપત્રો અને તેનું સોલ્યુશન મૂકવામાં આવ્યું છે.

ધો.૧૨ આંકડાશસ્સ્ત્ર

ધો.૧૨ વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન

ધો.૧૨ અંગ્રેજી

ધો.૧૨ અર્થશાસ્ત્ર

ધો.૧૨ અંગ્રેજી

ધો.૧૨ મનોવિજ્ઞાન

ધો.૧૨ નામાના મૂળતત્વો

સાતમી એકમ કસોટી-અર્થશાસ્ત્ર,આંકડાશાસ્ત્ર,મનોવિજ્ઞાન


ધો.૧૨ સામાન્યપ્રવાહના તમામ વિષયોની આદર્શ પ્રશ્નબેંંક – જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી,વલસાડ દ્વારા નિર્મિત

 

Plz share this post

Leave a Reply