ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ : 1. આપણી આસપાસમા દ્રવ્ય :- ક્વિઝ-1 :- સાચુ કે ખોટું

અહી, ધો.૯ પ્રકરણ : 1. આપણી આસપાસમા દ્રવ્ય :- ક્વિઝ-1 :- સાચુ કે ખોટું વિજ્ઞાનમા   મૂકવામાં આવી છે.

 

Plz share this post

Leave a Reply