ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ : 1. આપણી આસપાસમા દ્રવ્ય :- ક્વિઝ-1 :- સાચુ કે ખોટું

અહી, ધો.૯ પ્રકરણ : 1. આપણી આસપાસમા દ્રવ્ય :- ક્વિઝ-1 :- સાચુ કે ખોટું વિજ્ઞાનમા   મૂકવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ : 1. આપણી આસપાસમા દ્રવ્ય :-  ક્વિઝ-1 :- સાચુ કે ખોટું

ધોરણ – ૯  વિજ્ઞાન માનવ ચેતાકોષની સરંચના  – ગેમ શો ક્વિઝ 

 

Plz share this post

Leave a Reply