ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ-1 MCQ

 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

 ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ-1 MCQ-2

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ-1 :- જોડકાં જોડો.

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ-1  સાચુ કે ખોટું 

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ-1MCQ

માનવ પાચનતંત્રના વિવિધ ભાગોને  ઓળખો.- ગેમ શો ક્વિઝ 

 માનવ આંખના  વિવિધ ભાગોને  ઓળખો

 નર  પ્રજનન તંત્રના વિવિધ ભાગોને  ઓળખો

માદા પ્રજનન તંત્રના વિવિધ ભાગોને  ઓળખો. 

 માદા અંત:સ્ત્રાવી ગંથ્રીઓને  ઓળખો.

 નર અંત:સ્ત્રાવી ગંથ્રીઓને  ઓળખો.

માનવ મગજના  વિવિધ ભાગોને ઓળખો

માનવ હ્રદયના વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

માનવમા ઉત્સર્જન તંત્રના વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

પુષ્પનો આયામ છેદના વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

પરાગરજનુ પરાગાશન પર અંકુરણ  વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

માનવ શ્વસન તંત્રના વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

 

 

Plz share this post

Leave a Reply