સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો. ભારે વસ્તુ અને હલકી વસ્તુને ઓળખો.

ભારે વસ્તુ અને હલકી વસ્તુને ઓળખો.


 સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો.

નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો.Plz share this post

Leave a Reply