સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો. A થી શરૂ થતા ચિત્રને હઠોડાથી હીટ કરો.

                        A થી શરૂ થતા ચિત્રને હઠોડાથી હીટ કરો. 
સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો.
નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો.


Plz share this post

Leave a Reply