સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો.નાની – મોટી વસ્તુઓને ઓળખો

નાની – મોટી વસ્તુઓને  ઓળખો.


 સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો.

નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો.                          

Plz share this post

Leave a Reply