હોમ લર્નિગ મટીરીયલ

વિદ્યાર્થીમિત્રો,
અત્યારે શાળામા વેકેશન ચાલી રહ્યુ છે ત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા બાળકો ધરે બેઠા લેશન કરી શકે અને અભ્યાસમા સાતત્ય જળવાય તે માટે કુલ છ અઠવાડિયાનુ લેશન ની pdf ફાઇલ અહી આપેલ છે.
તો આ પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અને તેના જવાબો તમારી નોટબુકમા લખવાનો પ્રયત્ન કરશો.


વીક – ૧ માટે અહી ક્લિક કરો.    DOWNLOAD WEAK-1

વીક – ૨ માટે અહી ક્લિક કરો     DOWNLOAD WEAK-2


વીક – ૩ માટે અહી ક્લિક કરો     DOWNLOAD WEAK-3


વીક – ૪ માટે અહી ક્લિક કરો     DOWNLOAD WEAK-4


વીક – ૫ માટે અહી ક્લિક કરો     DOWNLOAD WEAK-5


વીક – ૬ માટે અહી ક્લિક કરો     DOWNLOAD WEAK-6

Plz share this post

Leave a Reply