બોર્ડની આદર્શ ઉત્તરવહીઓ Model Answer Sheet ધો.10, ધો.12 સા.પ્ર.અને વિ.પ્ર.

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10, ધો.12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ ના તમામ વિષયોના આદર્શ Read more