ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- ગુજરાતી,અંગ્રેજી,હિંદી માધ્યમ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા દર માસના અંતે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે.અહી દરેક માસના અંતે Read more

ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.5 – પેટાનોંધો

અહી, ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.5 – પેટાનોંધો  :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી Read more

ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.4 – હિસાબી સમીકરણ અને ધંધાના વ્યવહારો

અહી, ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.4 – હિસાબી સમીકરણ અને ધંધાના વ્યવહારો  :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  Read more

ધોરણ – 11 :- પ્ર.2- વ્યવહારોની દ્ધિ-અસર અને ખાતાના પ્રકાર

અહી, ધોરણ – 11 :- પ્ર.2- વ્યવહારોની દ્ધિ-અસર અને ખાતાના પ્રકાર:- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી Read more

ધોરણ – 11 નામાના મૂળતત્વો પ્ર.1 – હિસાબી પદ્ધતિ અને તેના પારિભાષિક શબ્દો

અહી, ધોરણ – 11 નામાના મૂળતત્વો પ્ર.1 – હિસાબી પદ્ધતિ અને તેના પારિભાષિક શબ્દો:- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં Read more