ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.3 – આમનોંધ

અહી, ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.3 – આમનોંધ  :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.

બીજી અન્ય ક્વિઝો 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ – 11 નામાના મૂળતત્વો પ્ર.1 – હિસાબી પદ્ધતિ અને તેના પારિભાષિક શબ્દો

ધોરણ – 11 :- પ્ર.2- વ્યવહારોની દ્ધિ-અસર અને ખાતાના પ્રકાર

ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.3 – આમનોંધ

ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.4 – હિસાબી સમીકરણ અને ધંધાના વ્યવહારો

ધોરણ – 11 :- નામાંના મૂળતત્વો પ્ર.5 – પેટાનોંધો

 

Plz share this post

Leave a Reply