શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષ Read more

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ )

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ ) મૂકવામાં આવ્યા છે.જે Read more

std 12 statistics ch-5 ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 2 પ્ર. 5 – વિકલન

અહી, std 12 statistics ch-5 ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 2 પ્ર. 5 – MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં Read more

std 12 statistics ch-3 ધોરણ 12 આંકડા શાસ્ત્ર પ્ર.3 :- પ્રામાણ્ય વિતરણ

અહી, std 12 statistics ch-3 ધોરણ 12 આંકડા શાસ્ત્ર ધોરણ 12 આંકડા શાસ્ત્ર પ્ર.3 :- પ્રામાણ્ય વિતરણ MCQ ગેમ શો Read more

std 12 statistics ch-2 ધોરણ 12 આંકડા શાસ્ત્ર 2 :- યાદ્રચ્છિક ચલ અને અસતત સંભાવના વિતરણ

અહી, std 12 statistics ch-2 ધોરણ 12 આંકડા શાસ્ત્ર 2 :- યાદ્રચ્છિક ચલ અને અસતત સંભાવના વિતરણ MCQ ગેમ શો Read more

std 12 statistics ch-4 ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 4 – સામયિક શ્રેણી

અહી, ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 4 – સામયિક શ્રેણી :- std 12 statistics ch-4 MCQ ગેમ શો Read more