ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ )

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ ) મૂકવામાં આવ્યા છે.જે તે ધોરણ અને વિષયનું પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે તેના નામ પર ક્લિક કરો.

ધો.9 વિજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.9 સામાજિક વિજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.9 ગણિત નિદાન કસોટી પેપર

ધો.10 સામાજીક વિજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.10 વિજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.10 ગણિત નિદાન કસોટી પેપર


ધો.12 નામના મૂળ તત્વો નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 આંકડાશાસ્ત્ર નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 મનોવિજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 ગણિત નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 રસાયણ વિજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 જીવવિજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 તત્વજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 ભૂગોળ નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 ભૌતિક વિજ્ઞાન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન નિદાન કસોટી પેપર

ધો.12 સમાજશાસ્ત્ર નિદાન કસોટી પેપર

Plz share this post

Leave a Reply