શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષ Read more

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ )

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ ) મૂકવામાં આવ્યા છે.જે Read more

Std 12 Philosophy Ch 5 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન – પ્ર. – ૫ વ્યાપ્તિકરણ અને વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણ અને રીતિઓ

અહી, Std 12 Philosophy Ch 5 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન – પ્ર. – ૫ વ્યાપ્તિકરણ અને વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણ અને રીતિઓ MCQ Read more

Std 12 Philosophy Ch 4 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન – પ્ર. – 4 નિરૂપાધિક સંવિધાન

અહી, Std 12 Philosophy Ch 4 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન – પ્ર. – 4 નિરૂપાધિક સંવિધાન MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  Read more

Std 12 Philosophy Ch 3 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર.3 – અનુમાનના નિયમો

અહી, Std 12 Philosophy Ch 3 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર.3 – અનુમાનના નિયમો MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી Read more

Std 12 Philosophy Ch 2 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર.2 – દલીલનું રૂપ અને દલીલનું પ્રામાણ્ય

અહી, Std 12 Philosophy Ch-2 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર.2 – દલીલનું રૂપ અને દલીલનું પ્રામાણ્ય MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  Read more

Std 12 Philosophy Ch-1 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર. – 1 વિધાનના રૂપો અને તેના પ્રકારો

અહી, Std 12 Philosophy Ch-1 ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર. – 1 વિધાનના રૂપો અને તેના પ્રકારો MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે Read more