ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 2. વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો

અહી, ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-2. વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.

બીજી અન્ય ક્વિઝો 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-1 અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 2. વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 3 નાણું અને ફુગાવો

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 4 બેન્કિંગ અને નાણાકીય નીતિ

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 5 ગરીબી

 

Plz share this post

Leave a Reply