ધો.૧૨ સામાન્યપ્રવાહના તમામ વિષયોની આદર્શ પ્રશ્નબેંંક – જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી,વલસાડ દ્વારા નિર્મિત

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી , વલસાડ તથા જિલ્લા શાળાકીય પરીક્ષા સમિતિ , વલસાડના સંયુક્ત ઉપક્રમે અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા પદ્ધતિમાં આવેલ પરિવર્તનના સોપાનો વિદ્યાર્થીઓ સુપેરે સર કરી શકે તેમજ પ્રગતિના રાજમાર્ગ સુધી પહોંચી શકે અને ભયમુક્ત , ચિંતામુક્ત અને ઉત્સાહ પૂર્વક વાતાવરણમાં પરીક્ષા આપી શકે તે માટે ચિંતન કરી તેના નિષ્કર્ષ રૂપે ધોરણ ૧૦/૧૨ બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓ , શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રીઓ અને તથા શાળા દ્વારા દરેક વિષયનું પૂર્ણ દઢીકરણ કરી શકે તે માટે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોના જવાબો સહીત “ આદર્શ પ્રશ્નબેંક ” પુસ્તિકાની રચના કરવામાં આવેલ છે .

આ પુસ્તિકામાં વિદ્યાર્થીઓ દરેક વિષયના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ આધારિત પ્રશ્નોનો મહાવરો સરળતાથી કરી શકે તેવા વિભાગવાર પ્રશ્નો પાઠ્યપુસ્તકના આધારે તૈયાર કરીને સંકલિત કરી , પુસ્તિકા સ્વરૂપે પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે .

આ આદર્શ પ્રશ્નબેંક ની પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે જે તે વિષય પર ક્લિક કરો.

નામાના મૂળતત્વો

આંકડાશાસ્ત્ર

વાણિજય વ્યવસ્થા

અર્થશાસ્ત્ર

ભૂગોળ

સમાજશાસ્ત્ર

મનોવિજ્ઞાન

ગુજરાતી

અંગ્રેજી


ધોરણ 12 (સામાન્ય પ્રવાહ) એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો અને સોલ્યુશન (વર્ષ 2020-21)

Plz share this post

Leave a Reply