ધો.9 ના તમામ વિષયોની MCQ ક્વિઝ ટેસ્ટ

ગુજરાતી વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

Std-9 Gujarati Ch-1 Sanj Same Shamaliyo :- MCQ

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 2 ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત :- MCQ

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 3 પછે શામળિયોજી બોલિયા :- MCQ

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 4 ગોપાળબાપા :- MCQ

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 5 ગુર્જરીના ગૃહ કુંજે :- MCQ

 

 

 

ગણિત વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ – 9 ગણિત : પ્રકરણ-1 :- સાચુ કે ખોટું

ધો.9 ગણિત :- પ્રકરણ-1 :- જોડકાં જોડો.

STD-9 MATHS CH-2 :- MCQ

STD-9 MATHS CH-2 :- TRUE/FALSE

STD-9 MATHS CH-5 :- MCQ

STD-9 MATHS CH-5 :- TRUE/FALSE

STD-9 MATHS CH-3 :- MCQ

 

 

અંગ્રેજી વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

Std-9 English Ch-1 Cheetah’s Tear :- MCQ

Std-9 English Ch-2 Dental Health :- MCQ

Std-9 English Ch-3 Mohan and his veena :- MCQ

Std-9 English Ch-4 Call The Hills :- MCQ

Std-9 English Ch-5 Rani Ki Vaav :- MCQ

Std-9 English Ch-6 The Night Train At Deoli :- MCQ

Std-9 English Ch-7 Adolescents Speak :- MCQ

Std-9 English Poem-1 The River :- MCQ

Std-9 English Poem-2 The Plough :- MCQ

 

વિજ્ઞાન વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ : 1. આપણી આસપાસમા દ્રવ્ય :-  ક્વિઝ-1 :- સાચુ કે ખોટું

ધોરણ – ૯  વિજ્ઞાન માનવ ચેતાકોષની સરંચના  – ગેમ શો ક્વિઝ 

ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ :- 5  :- વનસ્પતિકોષના વિવિધ ભાગોને ઓળખો

ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ :- 5  :- પ્રાણીકોષના વિવિધ ભાગોને ઓળખો

 

સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

 

Plz share this post

Leave a Reply