ધો.9 ના તમામ વિષયોની MCQ ક્વિઝ ટેસ્ટ

ગુજરાતી વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

Std-9 Gujarati Ch-1 Sanj Same Shamaliyo :- MCQ

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 2 ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત :- MCQ

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 3 પછે શામળિયોજી બોલિયા :- MCQ

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 4 ગોપાળબાપા :- MCQ

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 5 ગુર્જરીના ગૃહ કુંજે :- MCQ

 

 

 

ગણિત વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ – 9 ગણિત : પ્રકરણ-1 :- સાચુ કે ખોટું

ધો.9 ગણિત :- પ્રકરણ-1 :- જોડકાં જોડો.

STD-9 MATHS CH-2 :- MCQ

STD-9 MATHS CH-2 :- TRUE/FALSE

STD-9 MATHS CH-5 :- MCQ

STD-9 MATHS CH-5 :- TRUE/FALSE

STD-9 MATHS CH-3 :- MCQ

 

 

અંગ્રેજી વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

Std-9 English Ch-1 Cheetah’s Tear :- MCQ

Std-9 English Ch-2 Dental Health :- MCQ

Std-9 English Ch-3 Mohan and his veena :- MCQ

Std-9 English Ch-4 Call The Hills :- MCQ

Std-9 English Ch-5 Rani Ki Vaav :- MCQ

Std-9 English Ch-6 The Night Train At Deoli :- MCQ

Std-9 English Ch-7 Adolescents Speak :- MCQ

Std-9 English Poem-1 The River :- MCQ

Std-9 English Poem-2 The Plough :- MCQ

 

વિજ્ઞાન વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ : 1. આપણી આસપાસમા દ્રવ્ય :-  ક્વિઝ-1 :- સાચુ કે ખોટું

ધોરણ – ૯  વિજ્ઞાન માનવ ચેતાકોષની સરંચના  – ગેમ શો ક્વિઝ 

ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ :- 5  :- વનસ્પતિકોષના વિવિધ ભાગોને ઓળખો

ધોરણ – 9 વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ :- 5  :- પ્રાણીકોષના વિવિધ ભાગોને ઓળખો

 

સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

 

Plz share this post

One Reply to “ધો.9 ના તમામ વિષયોની MCQ ક્વિઝ ટેસ્ટ”

  1. Pingback: ધો.9 માં ભણતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર - સરકારે જાહેર કરી શિષ્યવૃત્તિ માટેની પરિક્ષા - TECHNOLOGY IN EDU

Leave a Reply