ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 2 :- માહિતીનું નિરૂપણ

અહી, ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 2 :- માહિતીનું નિરૂપણ :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.

બીજી અન્ય ક્વિઝો 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 1 :- માહિતીનું એકત્રીકરણ

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 2 :- માહિતીનું નિરૂપણ

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 3 :- મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 4 :- પ્રસારમાન

Plz share this post

Leave a Reply