ગાયન વાદન સ્પર્ધા Gayan Vadan Spardha 2021

રમતગમત,યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ હસ્તકની કમિશનરશ્રી,યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓની કચેરી,ગાંધીનગર તથા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રીની કચેરીઓ દ્વારા સંયુક્ત રીતે Read more