શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષ Read more

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- ગુજરાતી,અંગ્રેજી,હિંદી માધ્યમ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા દર માસના અંતે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે.અહી દરેક માસના અંતે Read more

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ )

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ ) મૂકવામાં આવ્યા છે.જે Read more

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.3 પાઘડીનું મૂલ્યાંકન

અહી, ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.3 પાઘડીનું મૂલ્યાંકન :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. Read more

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.૨ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો(નાણાકીય પત્રકો)

અહી, ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.૨ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો(નાણાકીય પત્રકો) :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  Read more

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર. 5 ભાગીદારીનો પ્રવેશ

અહી, ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર. 5 ભાગીદારીનો પ્રવેશ:- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. Read more

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.૪ ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન

અહી, ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.૪ ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. Read more

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.1 ભાગીદારી: વિષય-પ્રવેશ

અહી, ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.1 ભાગીદારી: વિષય-પ્રવેશ  :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. Read more