ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.૪ ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન

અહી, ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.૪ ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.

બીજી અન્ય ક્વિઝો 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.1 ભાગીદારી: વિષય-પ્રવેશ

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.૨ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો(નાણાકીય પત્રકો)

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.3 પાઘડીનું મૂલ્યાંકન

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.૪ ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર. 5 ભાગીદારીનો પ્રવેશ

 

Plz share this post

Leave a Reply