ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ) ૪ ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-4-marks-questions) વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ)માં  4 ગુણના કુલ 2 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ) 4 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-4-marks-questions) વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ)માં  4 ગુણના કુલ 2 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ) 2 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-2-marks-questions) વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ)માં  2 ગુણના કુલ 3 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ) 2 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-2-marks-questions) વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ)માં  2 ગુણના કુલ 3 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A & B(ગદ્ય/પદ્ય વિભાગ) 1 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-1-marks-questions) વિભાગ – A & B(ગદ્ય/પદ્ય વિભાગ)માં  1 ગુણના કુલ 12 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં Read more

Std 10 Science imp - SECTION D Part-1

Std 10 Science imp – SECTION D Part-1

ધોરણ ૧૦ વિજ્ઞાન વિષય (વિભાગ D)મા std-10-science-imp બોર્ડની પરિક્ષામાં પૂછાય શકે તેવા તમામ પ્રકરણોના પ્રશ્નોના આદર્શ અને સંંપૂર્ણ ઉત્તરો આપવામાં Read more

Std 10 Science imp - SECTION D Part-2

Std 10 Science imp – SECTION D Part-2

ધોરણ ૧૦ વિજ્ઞાન વિષય (વિભાગ D)મા std-10-science-imp બોર્ડની પરિક્ષામાં પૂછાય શકે તેવા તમામ પ્રકરણોના પ્રશ્નોના આદર્શ અને સંંપૂર્ણ ઉત્તરો આપવામાં Read more

ધોરણ ૧૦ વિજ્ઞાન – ૧ ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો std-10-science-imp

ધોરણ ૧૦ વિજ્ઞાન (વિભાગ A)મા std-10-science-imp બોર્ડની પરિક્ષામાં પૂછાય શકે તેવા તમામ પ્રકરણોના ૧ ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવામાં આવ્યા છે. Read more