હોઠથી અને જીભથી પાણી પીતા પ્રાણીઓને ઓળખો. – ગેમ શો ક્વિઝ

  નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો. આ ક્વિઝ રમવાથી બાળકો  હોઠથી અને જીભથી પાણી પીતા Read more

ઝાડ,છોડ અને વેલામા વર્ગીકરણ કરો. – ગેમ શો ક્વિઝ

   નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો. આ ક્વિઝ રમવાથી બાળકો  ઝાડ,છોડ અને વેલાનુ વર્ગીકરણ Read more

પ્રાણી અને તેના રહેઠાળની જોડ બનાવો.- ગેમ શો ક્વિઝ સીનીયર & જુનીયર કી.જી.

   નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો. આ ક્વિઝ રમવાથી બાળકો  પ્રાણી અને તેના રહેઠાળને Read more

પ્રાણી અને તેના બચ્ચાની જોડ બનાવો.- ગેમ શો ક્વિઝ સીનીયર & જુનીયર કી.જી.

  નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો. આ ક્વિઝ રમવાથી બાળકો  પ્રાણી અને તેના બચ્ચાની જોડને Read more

કુટુબના સભ્યોને ઓળખો. – ગેમ શો ક્વિઝ

 નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો. આ ક્વિઝ રમવાથી બાળકો  કુટુબના દરેક સભ્યોને ઓળખી શકશે. Read more

ખરૂ કે ખોટુ તે કહો.- ગેમ શો ક્વિઝ સીનીયર & જુનીયર કી.જી.

નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો. ગેમમા તમારૂ નામ લખી સ્ટાર્ટ કરી શકાશે. જમણી બાજુ Read more

જીભથી પાણી પીતા હોય તેવા પ્રાણીઓને ઓળખો.- ગેમ શો ક્વિઝ

નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન મેળવવાનો ગેમ શો. ગેમમા તમારૂ નામ લખી સ્ટાર્ટ કરી શકાશે. જમણી બાજુ Read more

સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો.નાની – મોટી વસ્તુઓને ઓળખો

નાની – મોટી વસ્તુઓને  ઓળખો.  સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો. નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી Read more

સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો. અલગ પડતા ચિત્રને ઓળખો

અલગ પડતા ચિત્રને  ઓળખો.  સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો. નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી રીતથી જ્ઞાન Read more

સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો. ભારે વસ્તુ અને હલકી વસ્તુને ઓળખો.

ભારે વસ્તુ અને હલકી વસ્તુને ઓળખો.  સીનીયર કે.જી. અને જુનિયર કે.જી. – ગેમ શો. નાના બાળકોને રમતો વડે તદ્દન નવી Read more