આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ક્વિઝ – 6 અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારી

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ક્વિઝ – 6 અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારીમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ સામાન્ય વ્યાકરણ

⇒ ભાષાંતર, સ્પેલીંગ સુધારણા કરવી

⇒ શબ્દ રચના

⇒ ચિત્ર આધારીત પ્રશ્નો.

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી Head Masters Aptitude Test (HMAT) :- નોટીફિકેશન, અભ્યાસક્રમ, કસોટીનું માળખું, અગાઉની પરીક્ષાના પેપરો વગેરે મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

Head Masters Aptitude Test (HMAT)

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

ક્વિઝ – 6 અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારી

492

ક્વિઝ - 12 અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારી :- પ્રશ્નપત્ર - 1 :-

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ઓનલાઇન ક્વિઝ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

He went to_______in Cambridge.

2 / 15

My________ brother is turning sixty next week.

3 / 15

Your car is new, but______ is old.

4 / 15

We_______for TET exam since last 4 years.

5 / 15

Suddenly I noticed that the______was staring at me.

6 / 15

Give plural form of : ‘mouse’

7 / 15

I asked who_______.

8 / 15

Do you know the_______of your religion ?

9 / 15

Forty_______ are grazing in the field.

10 / 15

Give the synonym of “Mentor”.

11 / 15

Give the antonym of ‘Equality’

12 / 15

Do you object to________on holidays ?

13 / 15

Give a single word for : ‘A person who helps the poor and downtrodden.’

14 / 15

Molasses_______ good for healthy bones.

15 / 15

She was shocked________ the news of his death.

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Plz share this post

Leave a Reply