Std – 10 English Unit – 2 The Human Robot

વ્હાલા બાળકો, તમે Std – 10 English ના પુસ્તકનો દ્વિતિય Unit – 2 The Human Robot વાાંચ્યો હશે.જેને અહીં, અતિ સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ કરેલ છે. સૌપ્રથમ આપણે unit 2 The Human Robot નો ટૂંકમાં સાર સમજી લઈએ …. આ યુનિટમાં Robot નું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું નામ Ram Singh – 070 છે.

Ram Singh – 070 ની મુખ્ય ત્રણ વિશેષતાઓ નીચે પ્રમાણે છે.

→ રોબોટ હંમેશા તેના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરશે.

→ રોબોટ માનવીઓને નુકસાન નહીં પહોંચાડે.

→ રોબોટ પોતાને નુકસાન નહી થવા દે.

Ram Singh – 070 કંપનીના બનાવ્યા મુજબ અતિ કાર્યક્ષમ છે. તે ઘરેલુ કાર્યો જેવા કે સફાઇ, ગોઠવણી, માર્કેટમાંથી કરિયાણું લાવવાનું કામ, ઘાસ કાપવી, પત્રો પોસ્ટ કરવા વગેરે કરી શકે છે. તેને માત્ર આદેશ આપવા માટે રિમોટ કંટ્રોલ મોનિટર ની જરૂર પડે છે.

પ્રેમ ચોપડા નામનો એક ચોર Ram Singh 070 ને ખરીદી લે છે અને તેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસરની પ્રવૃત્તિઓ જેવીકે ચોરી કરાવવામાં કરે છે. તે ચોરી કરતાં પકડાઈ જાય છે. કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે. Ram Singh 070 ના સાક્ષીના પાંજરામાં ઊભો કરવામાં આવે છે. અંતે Ram Singh 070 પોતાની વિશેષતાઓને કારણે કોર્ટ માં પોતાના માલિક વિરુધ્ધ કઈ બોલી શકે તેમ ન હતો જેથી તે સાક્ષીના પાંજરામાં જ પોતાની જાતને નષ્ટ કરી દે છે.

GLOSSARY

Principles – પ્રિન્સિપલ્સ- સિદ્ધાંતો

Tremendous – ટ્રીમેન્ડસ- પ્રચંડ , ખુબજ

Momentary – મોમેન્ટરી – ક્ષણિક

Witness – વિટનેસ – સાક્ષી

Disobey – ડીસોબેય – અનાદર કરવું

Theft – થેફ્ટ – ચોરી

Defuse- ડિફ્યુઝ – નષ્ટ કરવું

Conflict – કોનફલિફ્ટ – સંઘર્ષ

Reveal – રિવીલ- વ્યક્ત કરવું

Human – હ્યુમન – માનવ

Robotic – રોબોટિક- રોબોટ ને લગતું

Thoroughly – થરલી – સંપૂર્ણપણે

Anxiety – એન્કઝાઇટી – ચિંતા

Gem – જેમ- રત્ન

Obey – ઓબે – આજ્ઞાનું પાલન કરવું

Thief – થીફ – ચોર

Monotonous – મોનોટોનસ- કંટાળાજનક

Existence – ઍક્ઝીસ્ટન્સ – અસ્તિત્વ

Accomplice – અક્મપ્લીસ – સાગરિત

Deny – ડિનાય – નકારી કાઢવું

Read the extracts and answer the questions.

“May I help you, Sir?” grinned the short narrowed-eyed salesman inside the super robots Plaza. well….er Prem Chopra responded I wish to purchase a robot.
“For help, sir” completed the salesman. “That is our speciality. We manufacture efficient robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning caretakers – they are designed for only specialized work. Our best ones are for consumers like you – for home,” he spoke like a recorded programme. “Er…… Yes, that’s what I want.” Prem Chopra spoke in a business-like fashion.

Q.1 Who greeted Prem Chopra at the super robot plaza?
A.1 A short narrowed eyed salesman greeted Prem Chopra at the Super Robots Plaza.

Q.2 What kind of robots are made by Super Robots Plaza?
A.2 Super Robots Plaza manufactures robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning, caretakers and for home.

Q.3 Which robot did the salesman offer Prem Chopra to buy?
A.3 The salesman offered Prem Chopra the robot for home to buy.

“Please come this way,” the salesman led him through a brightly lit richly carpeted gallery into a huge dome shaped hall glowing with fluorescent light. The right corner appeared to be crowded with robots in metallic silver electric blue and green. Some were moving about as if practicing to walk while some stood still switched out of operation. Just as Prem Chopra stepped on the threshold of the hall, one of the robots swiftly came forward. “Good day sir, welcome to super robots plaza. We hope your visit here proves worthwhile”, the silver robot said in a metallic voice. “Brilliant”, mumbled Prem Chopra somewhat bewildered.

Q. 1 Where did the salesman take Prem Chopra?
A.1 The salesman took Prem Chopra to huge dome shaped hall glowing with fluorescent light.

Q.2 How was the gallery?
A.2 The gallery was brightly lit and richly carpeted

Q.3 Who greeted Prem Chopra?
A.3 A silver robot greeted Prem Chopra.

Q.4 What was Prem Chopra’s reaction when he was greeted by a robot?
A.4 Prem Chopra was bewildered when he was greeted by a robot.

Q.5 What were the robots doing?
A.5 Some robots were moving about as if practicing to walk while some stood still – switched out of operation.

“I must tell you, like all robots, and adhering to the discipline of robotics, Ram Singh has an in-built system of three principles, the robot will obey his master, the robot will not harm humans and the robot will not take harm to self.”
Prem Chopra heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the other two. He nodded delightedly and assigned the sale deed and contract of no misuse of the robot. He had now got a servant and an accomplice.

Q.1 Which are the three principles of robotics?
A.1 The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self.

Q.2 By which principle was Prem Chopra impressed?
A.2 Prem Chopra was impressed by the principle that the robot will obey his master.

Q.3 What did the salesman demonstrate? OR
What did the salesman check before giving the robot?
A.3. The salesman demonstrated the gait, grip, movement and some programmed functions of the robot.

Ram Singh 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. Through the glass window, he saw generous display of gold ornaments. Quickly Prem Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote control – softly and clearly. “Pick up a necklace and hide. No noise. Information not to be revealed. Top secret. Otherwise I will defuse your system,” he threatened. Ram Singh – 070 moved inside the shop, close to the counter. His metallic palm extended forward silently and a necklace went into the storage unit without a clink or jingle. Nobody took notice.

Q.1 Who followed Prem Chopra?
A.1 Ram Singh-070 followed Prem Chopra.

Q.2 Which instructions were given to the robot to pick up the necklace?
A.2 The robot was instructed to pick up the necklace and hide it without making noise and not to reveal the information.

Q.3 What did Prem Chopra warn the robot?
A.3 Prem Chopra warned the robot that if he revealed the information of theft, he would defuse his system.

The next day, the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness box. Counsel Goel was ticking of points till the last moment. He appeared confident and crisp but so was Prem Chopra. Never would this machine man betray his master. The proceedings began and Ramsingh – 070 appeared in the witness box.

Q. 1 Why was the court overcrowded with people?
A. 1 The court was overcrowded with people because they were keen to watch a robot in the witness box.

Q. 2 Why was Prem Chopra confident?
A. 2 Prem Chopra was confident because he knew that Ramsingh-070 would obey his master and so the secrets was sealed.

“Oh, no,” cried the salesman of super robots. “He is defused, he is dead.” There was a hush in the courtroom. Silence prevailed for long in the courtroom. The counsel cleared his throat and said, “Robots do not cause harm to people and neither can they disobey their masters. Those instructions from Mr. Prem Chopra was not to be revealed. They could have been injurious to his own existence – a threat to the robot’s life. If he revealed them, he would disobey his master, if he did not, he would harm others. This conflict brought Ram Singh’s end. He chose to break apart rather than to telling a lie, hurting human beings or becoming unfaithful”. Traces of pain and depression marked the counsel’s face. The judge pondered for a while and proclaimed, “The court declares Prem Chopra guilty of theft !”

Q.1 Who cried in the courtroom?
A.1 The salesman cried in the courtroom.

Q.2 What did Ram Singh do with himself at last ?
A.2 At last Ram Singh broke apart rather than tell a lie, hurting humans or become unfaithful.

Q.3 What was Ram Singh-070’s conflict ?
A.3 Ram Singh 070 conflict was that if he revealed the instructions, he would this obey his
master and if he did not, he would harm others.

Q.4. What did the judge proclaim ?
A.4 The judge proclaimed that Prem Chopra was guilty of theft.

Q.5 What was the counsel’s reaction when the robot was defused ?
A.5 When the robot was defused, the counsel was in pain and depressed.

Write short notes using the given questions / points.

1 Ram Singh -070 -the Human Robot / A Faithful Servant:

What was the name of the robot? Where did Prem Chopra buy it from ? What was the colour of the robot? What couldhe do? What were the three principles that were in built in his system? What did he steal for Prem Chopra?When was he caught? What did Ram Singh do in the end?

Ans. The name of the robot was Ram Singh 070. He was a metallic blue robot. He was perfectly programmed to function in the household, cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn etc. He had an in-built system of three principles: the robot will obey his master, the robot will not harm humans; and the robot will not take him to self. Ramsingh-070 was efficient. He stole expensive antiques, ornaments and precious stones for Prem Chopra. At last he was caught by police. In the end, Ram Singh chose to break himself apart rather than tell a lie.

2. Conflict of Ram Singh – 070 with itself

Points:- Produced in court-Prem Chopra had threatened to defuse him – could not disobey his master-conflict-if he revealed the information – disobey his master -. If he did not reveal the information – harm people-break apart than tell a lie.

Ans :- Ram Singh had an inbuilt system of three principles: the robot will obey his master, the robot will not harm humans; and the robot will not take ham to self. When he was produced in the court, his master, Prem Chopra, was confident that the robot would never disobey him. He had threatened Ram Singh that he would defuse him if he revealed any information about stolen goods. Thus, Ram Singh was in conflict. If he revealed the information, he would disobey his master. This conflict brought Ram Singh’s end. He chose to break apart rather than telling a lie, hurting human beings or becoming unfaithful.

Write whether the sentences are True or false.

1. Prem Chopra wanted to purchase a robot. – True
2. The robot’s name was Raj Singh. – False
3. The robot will never disobey his master. – True
4. The robot will harm humans. – False
5. Prem Chopra used the robot for stealing things. – True
6. Prem Chopra was arrested as he was caught stealing .  -False
7. All the stolen articles were recovered from counsel Goel.  -False
8. Ram Singh 070 chose to break apart rather than tell a lie.  -True

Frame sentences using the given set of words. You may change the forms of the words.

1. Come forward – welcome-guest
Ans :-  Shery came forward and welcomed the guest.

2. pause-breath – continue
Ans :- Ram Singh paused, breathed then continued telling his story.

3. adhere to – principles
Ans :- Raj always adheres to the principles of the company.

4. Step on – threshold

Ans :- When Rani stepped on the threshold, her phone rang.


ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

STD 10 ENGLISH :- CH-2 The Human Robot :- TRUE/FALSE

STD-10 ENGLISH UNIT-2 THE HUMAN ROBOT :- MCQ

Plz share this post

Leave a Reply