STD-10 ENGLISH UNIT-2 THE HUMAN ROBOT :- MCQ

જ્ઞાન સાથે ગમ્મત વધી , ભણવામા પ્રિત વધી.

 

વિદ્યાર્થી મિત્રો ,

અહી, STD-10 ENGLISH UNIT-2 THE HUMAN ROBOT :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.

ક્વિઝ કેવી રીતે રમશો?

 • ગેમમા તમારૂ નામ લખી સ્ટાર્ટ કરી શકાશે.
 • જમણી બાજુ નીચે ફુલસ્ક્રીનના સિમ્બોલ પર ક્લિક કરતા ફુલસ્ક્રીન કરી શકાશે.
 • ગેમના અંતે તમારા જવાબો ચકાસી શકાશે.
 • સમગ્ર ગુજરાતમા તમારો રેંક જાણી શકાશે.
 • આ ગેમ શો – ક્વિઝને તમારા મિત્રોને શેર કરો.

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ 1 થી 12 માં ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયના એન.સી.ઇ.આર.ટી. આભ્યાસક્રમ શરૂ કરવામાં આવેલ છે.તે અન્વયે ગણીત અને અન્ય વિષયનું હેતુલક્ષી પ્રશ્નો દ્વારા મૂલ્યાંકન કરી શકાય તે રીતે આ ક્વિઝ બનાવવામાં આવી છે.આના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનું સચોટ મૂલ્યાંકન થઈ શકશે.વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના વિકાસ માટે મહત્વનુ યોગદાન પુરૂ પાડશે.

બીજી અન્ય ક્વિઝો 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

STD 10 ENGLISH :- CH-1 AGAINST THE ODDS :- TRUE/FALSE

STD-10 ENGLISH UNIT-1 AGAINST THE ODDS :-MCQ

STD 10 ENGLISH :- CH-2 The Human Robot :- TRUE/FALSE

STD-10 ENGLISH UNIT-2 THE HUMAN ROBOT :- MCQ

STD-10 ENGLISH UNIT-3 An Interview With Arun Krishnamurthy :- MCQ

STD -10 ENGLISH UNIT – 4 :- MCQ

STD-10 ENGLISH UNIT – 5 :- MCQ

STD-10 ENGLISH POEM – 1 MY SONG :- MCQ

STD-10 ENGLISH POEM – 2 :- MCQ

 

 

ક્વિઝ રમવાના ફાયદા

 • આ ગેમ શો-ક્વિઝના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીઓમા જ્ઞાન,સમજ,ઉપયોજન અને કૌશલ્યનો વિકાસ થશે.
 • વિદ્યાર્થીઓ ગણિત અને વિજ્ઞાનના નવા પડકારો સામે વધુ સજ્જ બનશે.
 • વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાઓમા પણ આ ખુબજ ઉપયોગી બનશે.
 • આક્વિઝમા એકમ દીઠ વિવિધ પ્રકારના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.
 • વિદ્યાર્થીઓની સમજ અને ઉપયોજન આધારિત પ્રશ્નોનો પણ સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.
 • આ ઉપરાંતNCF-2005 આધારિત પ્રશ્નોની સરંચના કરવામા આવી છે.
 • દરેક પ્રકરણમાHOT(Higher Order Thinking) પ્રકારના પ્રશ્નોનો પણ સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

ક્વિઝ રમવાના અન્ય ફાયદા

 • વિદ્યાર્થીઓ દરેક વિષયમા રસ લેતા થાય,
 • તેમની જ્ઞાનાત્મક પ્રવૃતિઓને બળ મળે,
 • ગોખણપટ્ટીરહિત મજાનુ આનંદદાયી શિક્ષણ મેળવે,
 • ભવિષ્યમા આવનારા પડકારો સામે સાચા અર્થમા ગતિશીલ બને.
 • તેમજ દરેક વિષયમા પોતાની ક્ષમતા સિદ્વિની સતત જાણકારી મેળવીને વધુને વધુ સજ્જ બને તેવો મૂળભૂત આશય રહેલો છે.

 

વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ગેમ શો – ક્વિઝ રમવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.આ ગેમ શો – ક્વિઝ તમને ગમી હોય તો તમારા મિત્રોને શેર કરવા વિનંતી છે.

Unit: 2
The Human Robot

 Read the extracts and answer the questions.

“May I help you, Sir?” grinned the short narrowed-eyed salesman inside the super robots
Plaza.
Well….er Prem Chopra responded I wish to purchase a robot.
“For help, sir” completed the salesman. “That is our speciality. We manufacture efficient robots
for industry, construction companies, plumbing and cleaning caretakers – they are designed for
only specialized work. Our best ones are for consumers like you – for home,” he spoke like a
recorded program.
“Er…… Yes, that’s what I want.” Prem Chopra spoke in a business-like fashion.

Q.1 Who greeted Prem Chopra at the super robot plaza?
A.1 A short narrowed eyed salesman greeted Prem Chopra at the Super Robots Plaza.
Q.2 What kind of robots are made by Super Robots Plaza?
A.2 Super Robots Plaza manufactures robots for industry, construction companies, plumbing
and cleaning, caretakers and for home.
Q.3 Which robot did the salesman offer Prem Chopra to buy?
A.3 The salesman offered Prem Chopra the robot for home to buy.

“Please come this way,” the salesman led him through a brightly lit, richly carpeted gallery
into a huge dome shaped hall glowing with fluorescent light. The right corner appeared to be
crowded with robots in metallic silver, electric blue and green. Some were moving about as if
practicing to walk while some stood still switched out of operation. Just as Prem Chopra stepped
on the threshold of the hall, one of the robots swiftly came forward. “Good day sir, welcome to
super robots plaza. We hope your visit here proves worthwhile”, the silver robot said in a metallic
voice. “Brilliant,” mumbled Prem Chopra, somewhat bewildered.

Q. 1 Where did the salesman take Prem Chopra?
A.1 The salesman took Prem Chopra to huge dome shaped hall glowing with fluorescent light.
Q.2 How was the gallery?
A.2 The gallery was brightly lit and richly carpeted
Q.3 Who greeted Prem Chopra?
A.3 A silver robot greeted Prem Chopra.
Q.4 What was Prem Chopra’s reaction when he was greeted by a robot?
A.4 Prem Chopra was bewildered when he was greeted by a robot.
Q.5 What were the robots doing?
A.5 Some robots were moving about as if practicing to walk while some stood still – switched out
of operation.

“I must tell you, like all robots, and adhering to the discipline of robotics, Ram Singh has
an in-built system of three principles, the robot will obey his master, the robot will not harm
humans and the robot will not take harm to self.”
Prem Chopra heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the
other two. He nodded delightedly and assigned the sale deed and contract of no misuse of the
robot. He had now got a servant and an accomplice.

Q.1 Which are the three principles of robotics?
A.1 The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take
harm to self.
Q.2 By which principle was Prem Chopra impressed?
A.2 Prem Chopra was impressed by the principle that the robot will obey his master.
Q.3 What did the salesman demonstrate? OR
What did the salesman check before giving the robot?
A.3. The salesman demonstrated the gait, grip, movement and some programmed functions of
the robot.

Ram Singh 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal
Jewellers. Through the glass window, he saw generous display of gold ornaments. Quickly Prem
Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote control – softly and clearly.
“Pick up a necklace and hide. No noise. Information not to be revealed. Top secret. Otherwise I
will defuse your system,” he threatened.
Ram Singh – 070 moved inside the shop, close to the counter. His metallic palm extended
forward silently and a necklace went into the storage unit without a clink or jingle. Nobody took
notice.

Q.1 Who followed Prem Chopra?
A.1 Ram Singh-070 followed Prem Chopra.
Q.2 Which instructions were given to the robot to pick up the necklace?
A.2 The robot was instructed to pick up the necklace and hide it without making noise and not
to reveal the information.
Q.3 What did Prem Chopra warn the robot?
A.3 Prem Chopra warned the robot that if he revealed the information of theft, he would defuse
his system.

The next day, the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness
box. Counsel Goel was ticking of points till the last moment. He appeared confident and crisp but
so was Prem Chopra. Never would this machine man betray his master. The proceedings began
and Ramsingh – 070 appeared in the witness box.

Q. 1 Why was the court overcrowded with people?
A. 1 The court was overcrowded with people because they were keen to watch a robot in the
witness box.
Q. 2 Why was Prem Chopra confident?
A. 2 Prem Chopra was confident because he knew that Ramsingh-070 would obey his master and
so the secrets was sealed.

“Oh, no,” cried the salesman of super robots. “He is defused, he is dead.” There was a
hush in the courtroom. Silence prevailed for long in the courtroom. The counsel cleared his throat
and said, “Robots do not cause harm to people and neither can they disobey their masters. Those
instructions from Mr. Prem Chopra was not to be revealed. They could have been injurious to his
own existence – a threat to the robot’s life. If he revealed them, he would disobey his master, if he
did not, he would harm others. This conflict brought Ram Singh’s end. He chose to break apart
rather than to telling a lie, hurting human beings or becoming unfaithful”. Traces of pain and
depression marked the counsel’s face. The judge pondered for a while and proclaimed, “The court
declares Prem Chopra guilty of theft !”

Q.1 Who cried in the courtroom?
A.1 The salesman cried in the courtroom.
Q.2 What did Ram Singh do with himself at last ?
A.2 At last Ram Singh broke apart rather than tell a lie, hurting humans or become unfaithful.
Q.3 What was Ram Singh-070’s conflict ?
A.3 Ram Singh 070 conflict was that if he revealed the instructions, he would this obey his
master and if he did not, he would harm others.
Q.4. What did the judge proclaim?
A.4 The judge proclaimed that Prem Chopra was guilty of theft.
Q.5 What was the counsel’s reaction when the robot was defused ?
A.5 When the robot was defused, the counsel was in pain and depressed.

 

 

 

Plz share this post

Leave a Reply