STD 10 ENGLISH :- CH-1 AGAINST THE ODDS :- TRUE/FALSE

જ્ઞાન સાથે ગમ્મત વધી , ભણવામા પ્રિત વધી.

 

વિદ્યાર્થી મિત્રો ,

અહી, STD 10 ENGLISH :- CH-1 AGAINST THE ODDS :- TRUE/FALSE  ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.ગેમમા તમારૂ નામ લખી સ્ટાર્ટ કરી શકાશે.જમણી બાજુ નીચે ફુલસ્ક્રીનના સિમ્બોલ પર ક્લિક કરતા ફુલસ્ક્રીન કરી શકાશે.ગેમના અંતે તમારા જવાબો ચકાસી શકાશે. સમગ્ર ગુજરાતમા તમારો રેંક જાણી શકાશે.આ ગેમ શો – ક્વિઝને તમારા મિત્રોને શેર કરો.

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ 1 થી 12 માં ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયના એન.સી.ઇ.આર.ટી. આભ્યાસક્રમ શરૂ કરવામાં આવેલ છે.તે અન્વયે ગણીત અને અન્ય વિષયનું હેતુલક્ષી પ્રશ્નો દ્વારા મૂલ્યાંકન કરી શકાય તે રીતે આ ક્વિઝ બનાવવામાં આવી છે.આના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનું સચોટ મૂલ્યાંકાન થઈ શકશે.વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના વિકાસ માટે મહત્વનુ યોગદાન પુરૂ પાડશે.

 

બીજી અન્ય ક્વિઝો 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

STD 10 ENGLISH :- CH-1 AGAINST THE ODDS :- TRUE/FALSE

STD-10 ENGLISH UNIT-1 AGAINST THE ODDS :-MCQ

STD 10 ENGLISH :- CH-2 The Human Robot :- TRUE/FALSE

STD-10 ENGLISH UNIT-2 THE HUMAN ROBOT :- MCQ

STD-10 ENGLISH UNIT-3 An Interview With Arun Krishnamurthy :- MCQ

STD -10 ENGLISH UNIT – 4 :- MCQ

STD-10 ENGLISH UNIT – 5 :- MCQ

STD-10 ENGLISH POEM – 1 MY SONG :- MCQ

STD-10 ENGLISH POEM – 2 :- MCQ

 

આ ગેમ શો-ક્વિઝના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીઓમા જ્ઞાન,સમજ,ઉપયોજન અને કૌશલ્યનો વિકાસ થશે.વિદ્યાર્થીઓ ગણિત અને વિજ્ઞાનના નવા પડકારો સામે વધુ સજ્જ બનશે.વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાઓમા પણ આ ખુબજ ઉપયોગી બનશે.આ ક્વિઝમા એકમ દીઠ વિવિધ પ્રકારના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓની સમજ અને ઉપયોજન આધારિત પ્રશ્નોનો પણ સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.આ ઉપરાંત NCF-2005 આધારિત પ્રશ્નોનોની સરંચના કરવામા આવી છે.દરેક પ્રકરણમા HOT ( Higher Order Thinking) પ્રકારના પ્રશ્નોનો પણ સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

વિદ્યાર્થીઓ દરેક વિષયમા રસ લેતા થાય , તેમની જ્ઞાનાત્મક પ્રવૃતિઓને બળ મળે , ગોખણપટ્ટીરહિત મજાનુ આનંદદાયી શિક્ષણ મેળવે , ભવિષ્યમા આવનારા પડકારો સામે સાચા અર્થમા ગતિશીલ બને.તેમજ દરેક વિષયમા પોતાની ક્ષમતા સિદ્વિની સતત જાળકારી મેળવીને વધુને વધુ સજ્જ બને તેવો મૂળભૂત આશય રહેલો છે.

વિદ્યાર્થીમિત્રો, આ ગેમ શો – ક્વિઝ રમવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.આ ગેમ શો – ક્વિઝ તમને ગમી હોય તો તમારા મિત્રોને શેર કરવા વિનંતી છે.

 

Std – X English
Unit 1
Against The Odds

Read the extracts and answer the questions given below :

For 25 years, residents of Taj Nagar village near Gurugram lobbied for a railway station in their village. When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. They pooled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own.

Q 1. For what did the villagers of Taj Nagar demand?
A.1 The villagers of Taj Nagar demanded for a railway station in their village.
Q.2 How much money did the villagers collect? why?
A.2. The villagers collected 21 lakh rupees to build a railway station.
Q.3 Why did the villagers decide to build a railway station on their own?
A.3 The villagers decided to build a railway station on their own because their demand was not met.

Most of the three thousand people living in the village are farmers. But such was the burning desire to have a station in the village, everybody contributed according to their capacity. Ranging from 3000 rupees to 75000 rupees, “They donated money for the station and we started the construction in January 2008,”said Ranjit Singh, a former village sarpanch.

Q.1. When did the people start the construction of the railway station?
A.1. The people started the construction of the railway station in January 2008.
Q.2 How much is the population of the village?
A.2. The population of the village is three thousand.
Q.3 What is Ranjit Singh?
A.3 Ranjit Singh is a former village sarpanch.

There are a large number of people in the village who need to go toGurugram, Delhi and Rewar. There are students who go to colleges,till now, we had to either go to Halimandi or Patli to catch a train. Both the stations are six kilometres away from Taj Nagar.

Q.1. How far is Taj Nagar from Halimandi?
A.1 Taj Nagar is six kilometres away from Halimandi.
Q.2 From where did the villagers get a train to go to a city?
A.2 The villagers got a train from Halimandi or Patli to go to a city.

As a result, the panchayat passed a resolution in 2008, saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves with their own money. Soon, an eleven-member team was formed and the team started collecting money from villagers.
On 7th January 2010, as a result of their efforts, the first railway station in the country, on which the railway did not have to spend a single rupee, started operations.

Q.1. What resolution did the panchayat pass?
A.1. The panchayat passed the resolution that since the railway was not able to build a station for them, they would do it with their own money.
Q.2 What is special about the Taj Nagar railway station ?
A.2 The Taj Nagar railway station is the first railway station in the country which was built with the people’s money.
Q.3 Find out the word which means ‘hard work’.
A.3 Effort=hard work

Read the extracts and answer the questions given below :

In rural Uttar Pradesh, over 60% of households are without power. Sitapur district is one such place with no power. A small social enterprise called Mera Gao Power MGP is trying to change things.They are putting two solar panels at a time. In just over a year. MGP has connected more than 3500 customers to solar power mini-grids at a village level.

Q.1 What is Mera Gao Power?
À.1 Mera Gao power is a small social enterprise for solar light.
Q.2 What is the full form of MGP?
À.2 The full form of MGP is Mera Gao Power.
Q.3 How many customers have got benefits of solar power in a year?
A.3 3500 customers have got benefits of solar power in a year.
Q. 4 What is the main problem in rural Uttar Pradesh ?
A. 4 In rural Uttar Pradesh, over sixty percent of households are without power.

Village by village, MGP is building a network of low cost solar micro-grids that provides two LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week.That is cheaper than kerosene, which can cost almost double across a month.Solar power, as a ‘smokeless’ source of light, comes with added benefits to customer health.

Q.1. What is MGP building in every village?
A.1. MGP is building a network of low cost solar micro-grids that provides two LED lights and a mobile charging point.
Q.2. How much does the customer pay for the solar power per week?
A.2. The customer pays 25 rupees per week for the solar power.
Q.3 Why is solar power good for the customers’ health?
A.3 Solar power is good for the customers’ health because it is smokeless source of light.
Q.4 Find out the word which means ‘advantages’
A.4 advantages = benefits

The roof is a sturdy,brick-walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery. Azaz, one of the company’s first electricians to be recruited from the local district block of Reusa, installs the panel in a southerly direction to capture as much sunlight as possible.

Q.1 Who is Ajaz? What work does he do?
A.1 Ajaz is one of the company’s first electrician. He installs the panel.
Q.2 Why is the solar panel installed facing the south?
A.2 The solar panel is installed facing the south to capture as much sunlight as possible.
Q.3 Find out the word which mean‘selected’
A.3 selected = chosen

Plz share this post

Leave a Reply