STD 9 MATHS CH-9 MCQ QUIZ

STD 9 MATHS CH-9 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 9 સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળની ક્વિઝમાં (STD 9 MATHS CH-9 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ એકજ પાયા ઉપર અને સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેની આકૃતિઓ

⇒ એકજ પાયા  અને સમાંતર રેખાની જોડની રેખાઓ વચ્ચેના સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ

⇒ એકજ પાયા  અને સમાંતર રેખાની જોડની રેખાઓ વચ્ચેના ત્રિકોણ

20

STD 9 MATHS CH-9 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત

પ્રકરણ - 9

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

∆ ABC માં AD મધ્યગા છે તથા E એ AD નું મધ્યબિંદુ છે. જો ∆ BED નું ક્ષેત્રફળ 22 સેમી² હોય, તો ∆ ABC નું ક્ષેત્રફળ __________ સેમી² હોય.

2 / 15

એક ચોરસની પરિમિતિ 64 સેમી છે, તો તેનુ ક્ષેત્રફળ કેટલુ થાય?

3 / 15

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD નુ ક્ષેત્રફળ 180 સેમી² છે, તો ∆ABCનુ ક્ષેત્રફળ શોધો.

4 / 15

∆ ABC માં AD અને BE વેધ છે. જો AD = 8 સેમી, BC = 12 સેમી અને AC = 16 સેમી હોય તો BE શોધો.

5 / 15

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ PQRS નુ ક્ષેત્રફળ 88 સેમી² છે, તો ∆PRS નુ ક્ષેત્રફળ શોધો.

6 / 15

એક ચોરસના વિકર્ણની લંબાઇ 12 સેમી છે, તો તેનુ ક્ષેત્રફળ કેટલુ થાય?

7 / 15

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCDના વિકર્ણો Pમાં છેદે છે. જો ∆APBનુ ક્ષેત્રફળ 21 સેમી² હોય તો, ABCDનુ ક્ષેત્રફળ કેટલુ થાય ?

8 / 15

∆ ABC માં AD મધ્યગા છે. જો ∆ ABC નું ક્ષેત્રફળ 36 સેમી² હોય, તો ∆ ADC નું ક્ષેત્રફળ __________ સેમી² હોય.

9 / 15

∆ ABC અને સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ PBCQ એક જ પાયા BC પર અને સમાંતર રેખાઓની એક જોડ વચ્ચે આવેલા છે. જો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ PBCQ નું ક્ષેત્રફળ 120 સેમી² હોય, તો ∆ ABC નું ક્ષેત્રફળ _______ સેમી² હોય.

10 / 15

ABCD સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે. જો ∆ACD નુ ક્ષેત્રફળ 56 સેમી² છે, તો ABCDનુ ક્ષેત્રફળ શોધો.

11 / 15

∆ ABC માં AD મધ્યગા છે તથા M એ AD નું મધ્યબિંદુ છે. જો ∆ ABC નું ક્ષેત્રફળ 60 સેમી² હોય, તો ∆ MBC નું ક્ષેત્રફળ __________ સેમી² હોય.

12 / 15

∆ XYZ માં XM મધ્યગા છે. જો ∆ XMY નું ક્ષેત્રફળ 30 સેમી² હોય, તો ∆ XYZ નું ક્ષેત્રફળ __________ સેમી² હોય.

13 / 15

∆ ABC માં AB અને AC નાં મધ્યબિંદુઓ અનુક્રમે P અને Q છે. જો ∆ ABC નું ક્ષેત્રફળ 120 સેમી² હોય, તો ∆ APQ નું ક્ષેત્રફળ __________ સેમી² હોય.

14 / 15

એક કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓના માપ 12 સેમી, 35 સેમી અને 37 સેમી છે, તો તેનુ ક્ષેત્રફળ કેટલુ થાય ?

15 / 15

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD માં AB નું મધ્યબિંદુ P છે. જો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ 80 સેમી² હોય, તો ∆ DAP નું ક્ષેત્રફળ ________ સેમી² હોય .

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

STD 9 MATHS CH-9 MCQ QUIZ

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply