STD 9 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

STD 9 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 11  કાર્ય અને ઊર્જાની ક્વિઝમાં (STD 9 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ કાર્ય

⇒ ઊર્જા

⇒ કાર્ય કરવાનો દર

10

STD 9 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 11

કાર્ય અને ઊર્જા

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

સમતલ સપાટી પર પ્રવેગી ગતિ કરતી કારની ઝડપ પ્રારંભ કરતાં ચાર ગણી થાય ત્યારે તેની સ્થિતિ-ઊર્જામાં શો ફેરફાર થાય ?

2 / 20

એક કારનું એન્જિન 1500 kg દળવાળી કારને સમતલ રસ્તા પર 5 m s^-1 ના અચળ વેગથી ગતિમાં રાખે છે. જો ઘર્ષણબળ 1000 N હોય ,તો એન્જિનનો પાવર ......... છે.

3 / 20

એક જળવિધુત-મથકમાં બંધની ઊંચાઈ 20 m છે. બંધ પરથી 1 સેકન્ડમાં કેટલા કિગ્રા પાણી ટર્બાઈન પર પડે, તો 1 MW પાવર ઉત્પન્ન થઈ શકે ? (g = 10 m s^-2 )

4 / 20

રાઈફલમાંથી 20 g દળની ગોળી છૂટ્યા બાદ 4 s માં 30 m જેટલું અંતર કાપે છે. ગોળીની ઝડપ અચળ ધારો અને તેની ગતિ-ઊર્જા શોધો.

5 / 20

પદાર્થ પર થતું કાર્ય ......... પર આધારિત નથી.

6 / 20

નીચેનામાંથી કયો એકમ ઊર્જાનો નથી ?

7 / 20

એક પદાર્થ h ઊંચાઈએથી મુક્ત પતન કરે છે. h/2 અંતર અધોદિશામાં કાપે ત્યારે, તે સ્થાને ...

8 / 20

એક છોકરો 300 g જેટલું દળ 1.2 સેકન્ડમાં 4 m જેટલી ઊંચાઈ સુધી ઊંચકે છે. આ છોકરાનો પાવર કેટલો હશે ?

9 / 20

જ્યારે પદાર્થ પૃથ્વી તરફ મુક્ત પતન કરે છે ત્યારે તેની કુલ યાંત્રિક ઊર્જા ..........

10 / 20

જમીન પરથી એક પદાર્થને 10 J જેટલી ગતિ-ઊર્જા સાથે ઊર્ધ્વદિશામાં ફેંકવામાં આવે છે. તે 5 m જેટલી મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરતો હોય, તો તેનું દળ શોધો.

11 / 20

કાર્ય થવા માટે શું જરૂરી છે ? સાચું વિધાન પસંદ કરો.

(1) બળ લાગવું જરૂરી છે. (2) સ્થાનાંતર થવું જરૂરી છે. (3) બળની દિશામાં સ્થાનાંતર થવું જરૂરી છે.

12 / 20

પદાર્થની ગતિ-ઊર્જા ...

13 / 20

એક ગતિમાન પદાર્થની ઝડપ બમણી થતાં તેની ગતિ- ઊર્જા ......... થાય.

14 / 20

એક છોકરી 3 kg દળવાળી સ્કૂલ-બૅગ પોતાની પીઠ ઉપર ઊંચકીને 200 m અંતર સમક્ષિતિજ અસ્તા પર ચાલે છે, તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વિરુદ્ગ થયેલું કાર્ય ......... હશે. (g = 10 m s^-2)

15 / 20

પદાર્થ પર કરેલું કાર્ય ......... માં થતા ફેરફાર જેટલું હોય છે.

16 / 20

પાવર એ શું છે ?

17 / 20

ગતિ-ઊર્જા, સ્થિતિ-ઊર્જા, અને યાંત્રિક ઊર્જા પૈકી કઈ ઊર્જા ઋણ ન હોઈ શકે ?

18 / 20

એક પદાર્થ પાર થતું કાર્ય ઋણ છે, તો તેના પર લાગતાં બળ અને તેના સ્થાનાંતર વચ્ચેનો ખૂણો ......... હશે.

19 / 20

20 kg દળવાળા એક બૉક્સને સમક્ષિતિજ સપાટી પર બળ F લગાવીને અચળ વેગથી ખેંચવામાં આવે છે. જો ઘર્ષણબળ 49 N હોય,તો 10 મીટર સ્થાનાંતર દરમિયાન થતું કાર્ય ......... J થાય.

20 / 20

બંધના કારણે સંગૃહીત થયેલું પાણી ...

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply