STD 9 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

STD 9 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 7 સજીવોમાં વિવિધતાની ક્વિઝમાં (STD 9 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ વર્ગીકરણનો આધાર શુ છે?

⇒ વર્ગીકરણ અને ઉદ્વિકાસ

⇒ વર્ગીકરણ સમૂહોની પદાનુક્રમિત સરંચના

⇒ મોનેરા

⇒ પ્રોટિસ્ટા

⇒ ફૂગ

⇒ વનસ્પતિ સૃષ્ટિ

⇒ પ્રાણી સૃષ્ટિ

68

STD 9 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 7

સજીવોમાં વિવિધતા

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

ડંખકોષો ધરાવતો પ્રાણી સમુદાય કયો છે ?

2 / 20

કયા વૈજ્ઞાનિકે મોનેરા સૃષ્ટિને આર્કિબૅક્ટેરિયા અને યુબૅક્ટેરિયામાં વિભાજિત કરી ?

3 / 20

નીચેનાં પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?

4 / 20

ખુલ્લા પ્રકારનું રુધિરાભિસરણતંત્ર ધરાવતા પ્રાણી સમુદાયોનું જૂથ ઓળખો.

5 / 20

પ્રજીવો કઈ સૃષ્ટિમાં સમાવિષ્ટ છે ?

6 / 20

અસ્થાનિક તંતુમય મૂળતંત્રની હાજરી છે.

7 / 20

કયો પ્રાણીસમૂહ અમેરુદંડીમાં સમાવિષ્ટ નથી ?

8 / 20

કયા સામુદાયનાં પ્રાણીઓ દ્રિગર્ભસ્તરીય છે ?

9 / 20

દ્રિનામી નામકરણ મુજબ સજીવના કયા નામનો અન્ય સજીવના નામકરણ માટે પુન: ઉપયોગ કરી શકાય નહિ ?

10 / 20

શૂળચર્મી પ્રાણીઓના પ્રચલનમાં સહાયક છે.

11 / 20

જેલીફિશ કયા સમુદાયનું પ્રાણી છે ?

12 / 20

અસંગત જોડ શોધો.

13 / 20

સપુષ્પી વનસ્પતિઓના આવૃત બીજધારી વિભાગમાં કયું લક્ષણ જોવા મળે છે ?

14 / 20

પ્રાણીસૃષ્ટિમાં પ્રથમ ત્રિગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓ કયા સમુદાયનાં છે ?

15 / 20

સજીવોના વર્ગીકરણની કક્ષાઓમાં સૃષ્ટિથી જાતિ તરફ જતાં ક્રમશ : .........

16 / 20

પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કોણે આપ્યું ?

17 / 20

કયો સમૂહ ફળથી આવરિત બીજ ધરાવે છે ?

18 / 20

દ્વિનામી નામકરણ કોના દ્રારા આપવામાં આવ્યું ?

19 / 20

મોનેરા કઈ સૃષ્ટિમાં સમાવેશિત છે ?

20 / 20

સૃષ્ટિ પછી તરત જ નીચેની કક્ષા કઈ છે ?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply