STD 9 MATHS CH-6 MCQ QUIZ

STD 9 MATHS CH-6 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 6 રેખાઓ અને ખૂણાઓની ક્વિઝમાં (STD 9 MATHS CH-6 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ મૂળભૂત પદો તથા વ્યાખ્યાઓ

⇒ ખૂણાઓના પ્રકારો

⇒ ખૂણાઓની જોડ

⇒ સમાંતર રેખાઓ અને છેદિકાથી બનતા ખૂણાઓ

⇒ એકજ રેખાને સમાંતર રેખાઓ

⇒ ત્રિકોણના ખૂણાઓના સરવાળાનો ગુણધર્મ

32

STD 9 MATHS CH-6 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત

પ્રકરણ - 6

રેખાઓ અને ખૂણાઓ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

55° ના માપના ખૂણાના કોટિકોણના પૂરકકોણનું માપ ___________ છે.

2 / 15

∆ PQRમાં ∠ P = ∠ Q + ∠ R હોય, તો ∠P = ___________.

3 / 15

ત્રિકોણના બધા જ 6 બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો _______________ થાય.

4 / 15

∆ ABC માં ∠ A = 55°, ∠ B = 60° અને ∠ C = 65° હોય, તો તેના કોઈ પણ બહિષ્કોણનું માપ ___________ ન હોઈ શકે.

5 / 15

∆ ABC માં ∠ A = 75° અને ∠B = 70° હોય, તો ∠C =___________ .

6 / 15

75° ના માપના ખૂણાના પૂરકકોણનું માપ __________ છે.

7 / 15

∠ ACD એ ∆ ABC નો બહિષ્કોણ છે. જો ∠A = 50° અને ∠ACD = 90° હોય, તો ∠B = _______________ .

8 / 15

એક ખૂણાનું માપ તેના કોટિકોણના માપથી આઠ ગણું છે, તો તે ખૂણાનું માપ __________ છે.

9 / 15

એક ખૂણાનું માપ તેના પુરકકોણના માપથી પાંચમા ભાગનું છે, તો તે ખૂણાનું માપ __________ હોય.

10 / 15

∠ A અને ∠B પૂરકકોણ છે. જો ∠A = 2x + 32° અને ∠B = 2x + 20° હોય, તો ∠A = ________________

11 / 15

∠ A અને ∠B કોટિકોણ છે. જો ∠A = 2x + 30° અને ∠B = 3x + 10° હોય, તો ∠B = ________________.

12 / 15

∆ ABC માં ∠A :∠B :∠ C = 2 : 3 : 4 હોય, તો m∠C =___________.

13 / 15

62° ના માપના ખૂણાના કોટિકોણનું માપ ___________ છે.

14 / 15

114° ના માપના ખૂણાના પૂરકકોણના કોટિકોણનું માપ __________ છે.

15 / 15

બે પૂરકકોણના માપનો તફાવત 42° છે, તો તેમાંના લઘુકોણનું માપ __________ છે.

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

STD 9 MATHS CH-6 MCQ QUIZ

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply