STD 9 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ

STD 9 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 6 પેશીઓની ક્વિઝમાં (STD 9 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ વનસ્પતિ પેશીઓ

⇒ પ્રાણી પેશીઓ

32

STD 9 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 6

પેશીઓ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

તંતુઘટક પેશીનું શું સંગત નથી ?

2 / 20

વાયુરંધ્રને આવરતા બે કોષ કયા છે ?

3 / 20

કઈ પેશીમાં કોષો વચ્ચે સ્પષ્ટ આંતરાઆઅકોષીય અવકાશ જોવા મળે છે ?

4 / 20

એક કરતાં વધુ પ્રકારના કોષો ધરાવતી પેશી એટલે...

5 / 20

કઈ પેશી યાંત્રિક મજબૂતાઈની સાથે કઠિનતા પણ બક્ષે છે ?

6 / 20

કઈ પેશી યાંત્રિક મજબૂતાઈની સાથે સાથે નમ્યતા પણ બક્ષે છે ?

7 / 20

1 મીટર સુધી લંબાઈ ધરાવતો કોષ કયો છે ?

8 / 20

જલવાહક પેશીમાં જીવંત ઘટક કયો છે ?

9 / 20

માનવમાં સ્નાયુકોષ ………….

10 / 20

જીવંત યાંત્રિક પેશી એટલે ...

11 / 20

અન્નવાહક પેશીમાં મૃત ઘટક કયો છે ?

12 / 20

કઈ પેશી હવાઈ અંગોમાં અધિસ્તરની તરત જ નીચે ગોઠવાયેલી હોય છે ?

13 / 20

વનસ્પતિઓમાં અન્નવાહક પેશીનું મુખ્ય કાર્ય શું છે ?

14 / 20

તે રેખીય પટ્ટાઓ ધરાવતી અનૈચ્છિક સ્નાયુ પેશી છે ?

15 / 20

અરેખિત સ્નાયાનું લક્ષણ કયું છે ?

16 / 20

ઘનાકાર અધિચ્છદનું સ્થાન કયું છે ?

17 / 20

નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ શ્વેત રુધિરકણિકા તરીકે થતો નથી ?

18 / 20

કયો ઘટક હરિતકણ ધરાવતો છે ?

19 / 20

આંતરડામાં અભિશોષણ અને સ્ત્રાવ માટે અંદરના અસ્તર કઈ પેશી ધરાવે છે ?

20 / 20

કયા ઘટકનો અન્નવાહક પેશીમાં સમાવેશ થતો નથી ?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply