ધોરણ – ૧૦ ગણિતમા પાસ થવા માટે ખુબજ અગત્યનુ અસાઇન્મેંટ


વિદ્યાર્થી મિત્રો, 
ધોરણ – ૧૦ ગણિતમા પાસ થવા માટે ખુબજ અગત્યનુ અસાઇન્મેંટ 
શ્રી રજનીકાંત સી.ચાવડા સાહેબ ( આચાર્યશ્રી – શ્રી મુરલીધર માધ્યમિક શાળા ,દાતાર રોડ , જુનાગઢ ) તૈયાર કર્યુ છે.
આ અસાઇન્મેન્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક નીચે આપેલ છે.
CLICK HERE
Plz share this post

Leave a Reply