ધોરણ 10 તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ વર્ષ 2021-22 માટે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષ 2021-22 માટે તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર Read more

ધો.૧૦ ના તમામ વિષયોની આદર્શ પ્રશ્નબેંંક – જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી,વલસાડ દ્વારા નિર્મિત

બાળકના સર્વાગી વિકાસની સંકલ્પના પરિપૂર્ણ કરવા શિક્ષણની ગુણવત્તા અને અસરકારકતા જળવાય તે હેતુથી ધોરણ ૧૦/૧૨ માં નવા ૩૦ % ઘટાડેલ Read more

પાયથાગોરસનો પ્રમેય

વિદ્યાર્થી મિત્રો, v ✏ આ વિડિયોમા ધોરણ ૧૦ ગણિતમા પાયથાગોરસનો પ્રમેયની સંપૂર્ણ સમજ આપવામા આવી છે. v ✏ આ વિડિયો વિદ્યાર્થીઓને ખુબ જ ફાયદાકારક નીવડશે. ✏ આ Read more