શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષ Read more

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 5 ગરીબી

અહી, ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-5 ગરીબી :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી અન્ય ક્વિઝો  આ ઉપરાંત Read more

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 4 બેન્કિંગ અને નાણાકીય નીતિ

અહી, ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-4 બેન્કિંગ અને નાણાકીય નીતિ :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી અન્ય Read more

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 3 નાણું અને ફુગાવો

અહી, ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-3 નાણું અને ફુગાવો :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી અન્ય ક્વિઝો  Read more

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-1 અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ

અહી, ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-1 અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.   બીજી અન્ય ક્વિઝો  Read more

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ – 2. વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો

અહી, ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-2. વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી અન્ય Read more