ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 1 :- માહિતીનું એકત્રીકરણ

અહી, ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 1 :- માહિતીનું એકત્રીકરણ :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી અન્ય Read more

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 2 :- માહિતીનું નિરૂપણ

અહી, ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 2 :- માહિતીનું નિરૂપણ :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી અન્ય Read more

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 3 :- મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ

અહી, ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 3 :- મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ:- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી અન્ય Read more

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 4 :- પ્રસારમાન

અહી, ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 4 :- પ્રસારમાન :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી અન્ય ક્વિઝો  Read more