ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.5 ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો – 1

અહી, ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.5 ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો – 1 :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં Read more

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 4 માહિતીસંચાર ઇ-કોમર્સ અને આઉટસોર્સિંગ

અહી, ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 4 માહિતીસંચાર ઇ-કોમર્સ અને આઉટસોર્સિંગ :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં Read more

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.3 ધંધાકીય સેવાઓ-2

અહી, ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.3 ધંધાકીય સેવાઓ-2 :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે. બીજી Read more

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.2 ધંધાકીય સેવાઓ – 1

અહી, ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.2 ધંધાકીય સેવાઓ – 1 :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી Read more

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.1 ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર

અહી, ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.1 ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર  :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં Read more