ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 4 માહિતીસંચાર ઇ-કોમર્સ અને આઉટસોર્સિંગ

અહી, ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 4 માહિતીસંચાર ઇ-કોમર્સ અને આઉટસોર્સિંગ :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.

બીજી અન્ય ક્વિઝો 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.1 ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.2 ધંધાકીય સેવાઓ – 1

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.3 ધંધાકીય સેવાઓ-2

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 4 માહિતીસંચાર ઇ-કોમર્સ અને આઉટસોર્સિંગ

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.5 ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો – 1

Plz share this post

Leave a Reply