શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષ Read more

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ )

ધો.9,10 અને 12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ)ની નિદાન કસોટી- 2021 ના પ્રશ્નપત્ર (ગુજરાતી,અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમ ) મૂકવામાં આવ્યા છે.જે Read more

STD 12 OC CH-5 ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 5 – કર્મચારી વ્યવસ્થા

અહી, ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 5 – કર્મચારી વ્યવસ્થા :- STD 12 OC CH-5 MCQ ગેમ શો Read more

STD 12 OC CH-4 ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 4 – વ્યવસ્થાતંત્ર

અહી, ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 4 – વ્યવસ્થાતંત્ર :- STD 12 OC CH-4 MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે Read more

STD 12 OC CH-2 ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 2 – સંચાલનના સિદ્ધાંતો

અહી, ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 2 – સંચાલનના સિદ્ધાંતો :- STD 12 OC CH-2 MCQ ગેમ શો Read more

STD 12 OC CH1 ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 1 – સંચાલનનું સ્વરૂપ અને મહત્વ

અહી, ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 1 – સંચાલનનું સ્વરૂપ અને મહત્વ:- std 12 oc ch1 MCQ ગેમ Read more