ધો.10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં સ્ટાન્ડર્ડ અને બેઝિક ગણિત

શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 થી ધો.10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં સ્ટાન્ડર્ડ અને બેઝિક ગણિત એમ બે પ્રકારના વિકલ્પો આપવામાં આવશે. ગુજરાત Read more

ધોરણ – ૯ અને ધોરણ – ૧૧ ના પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર

 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ધોરણ – ૯ અને ધોરણ – ૧૧ ના પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર આપવા માટે Read more