ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદ્યાપ્રવેશ – સ્વઅધ્યયનપોથી.

ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદ્યાપ્રવેશ – સ્વઅધ્યયનપોથી (std 9 swa adhyayanpothi)ના ઉપયોગ બાબત. NCERT દિલ્હી દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્દેશ Read more

Std 6to8 Swadhyay Pothi

ધો. 6 થી 8 સ્વાધ્યાય પોથી Std 6 to 8 Swadhyay Pothi

✍️પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે સરકાર દ્વારા તૈયાર કરેલ ધો. 6 થી 8 સ્વાધ્યાય પોથી std-6to8-swadhyay-pothi સ્વાધ્યાયપોથીની PDF ફાઇલ 🔥આ સ્વાધ્યાયપોથી Read more